• Åbningstider
  • Mandag 6:00-17:00
  • Tirsdag 6:00-17:00
  • Onsdag 6:00-17:00
  • Torsdag 6:00-17:00
  • Fredag 6:00-16:00
 • Lundsager 1 5540 Ullerslev
 • Tlf.: 45 63 35 08 84 info@bornehuset-ullerslev.dk
Home Vedtægter

Vedtægter for den private institution Børnehuset Ullerslev


§ 1. Forankring

Stk. 1.

Institutionens navn er Børnehuset Ullerslev.


Stk. 2.

Børnehuset Ullerslev er hjemmehørende i Nyborg Kommune med adresse på Lundsager 1, 5540

Ullerslev (herefter benævnt Ejendommen).


Stk. 3.

Børnehuset Ullerslev er en privat institution (herefter benævnt Institutionen), 

CVR-nr. 26900603. Den ejes og drives af den private institution Børnehuset Ullerslev.§ 2. Institutionens formål og praktiske virke

Stk. 1.

Institutionens formål er, at drive en børneinstitution i Ejendommen.


Stk. 2.

Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love inden for

dagtilbudsområdet. 


Stk. 3.

Institutionens formål er som udgangspunkt, at være dagtilbud for 45 børn i alderen fra 0 år til

skolestart, fordelt på 10 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

Stk. 4.

Institutionen skal virke som daginstitution og levere et bidrag til Nyborg Kommunes samlede,

generelle og forebyggende tilbud på Børne- og ungdomsområdet, ved i samarbejde med

forældre og børn, at skabe trygge læringsmiljøer, der fremmer børns udvikling, trivsel, læring og dannelse.
Stk. 5.

Institutionen følger i øvrigt de af Nyborg Kommune til enhver tid vedtagne retningslinjer.


Stk. 6.

Institutionen lægger vægt på, at:

– al aktivitet skal foregå i en tryg og glad atmosfære der fremmer barnets evne til aktivt

fællesskab, samt mulighed for oplevelse og selvvirksomhed.

– barnet får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, med det sigte at fremme en alsidig

udvikling.

– der ikke må være ideologisk påvirkning og hvor hjemmets holdninger og særlige forhold skal

respekteres.

– det pædagogiske arbejde tilrettelægges i en ånd af respekt for det enkelte menneske og med

individuel hensyntagen.

– være åben for alle børnefamilier, uanset race, religion og politisk anskuelse.

– påvirkning og ensretning/strømlining, der sigter mod ensretning af børnene under ingen

omstændigheder må finde sted i institutionen.

– være åben for alle børn, også de børn, som kræver en særlig pædagogisk indsats.

– det pædagogiske arbejde i institutionen sker til fremme af tolerance og medmenneskelighed.

– arbejdet i institutionen i videst muligt omfang skal foregå i samarbejde med forældrene.

Disse afgørende karakteristika for institutionen skal under alle omstændigheder bibeholdes.


Stk. 7

Institutionen skal sikre en god overgang til skole og fritidshjem i samarbejde med forældrene i

henhold til dagtilbudslovens § 7 stk. 5.§ 3. Optagelse, udmeldelse, m.v

Stk. 1.

Optagelse af børn træffes af Institutionen med afsæt i anciennitet på venteliste, dog under

respekt for og hensyntagen til, at søskende skal have fortrinsret.

Stk. 2.

Institutionen skal tage kontakt til Nyborg Kommune, hvor der er tale om anvisning af børn med

særlige behov.


Stk. 3.

Børn der optages i institutionen skal registreres i kommunens digitale pladsanvisningssystem med henblik på dokumentation for anciennitet samt sikre korrekt beregning af eventuelle søskendetilskud, samt økonomisk eller pædagogisk

friplads.


Stk. 4.

Institutionen skal sørge for, at pladsanvisningen i relevant kommune modtager meddelelse

om indmeldelse og udmeldelse af børn samt fraflytning fra kommunen.


Stk. 5.

Ved overgang fra vuggestuegruppen til børnehave skal barnet opskrives senest 3 måneder før

pasningsbehov, for at have bedste muligheder for at få tildelt en plads.


Stk. 6.

Institutionen er åben over for Nyborg Kommunes forespørgsler om ledige pladser.


Stk. 7.

Udmeldelse kan tidligst ske med 1 måned varsel til udgangen af en måned.


Stk. 8.

I tilfælde af fraflytning fra Nyborg Kommune er udmeldelsesvarslet ligeledes 1 måned til

udgangen af en måned.


Stk. 9.

Udmeldelse skal ske skriftligt.Stk. 10.

Udmeldelse/opsigelse fra institutionens side kan som udgangspunkt kun ske ved restance i

forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske, hvis/når der ikke er indbetalt et beløb efter aftalt dato, med institutionsleder eller hvis aftalen ikke overholdes. Forinden skal forældrene have modtaget en skriftlig meddelelse med oplysning om

en påtænkt udmeldelse/opsigelse fra Institutionens side, herefter vil regning blive sendt til inkasso.§ 4. Personaleforhold

Stk. 1.

Lederen i institutionen skal være fuldtidsansat, have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt som minimum kommunens anbefalinger.


Stk. 2.

Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.


Stk. 3.

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.


Stk. 4.

Ved ansættelse skal der indhentes straffeattest og børneattest, samt eventuelt

referencer fra tidligere ansættelser.


Stk. 5.

Personalet har tavshedspligt og  underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.


§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale, og en leder, der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar overfor bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed. Bestyrelsen kan også ansætte en stedfortræder/souschef.


Stk. 2.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

    • 4 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.

    • Alle medlemmer er forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

    • Minimum 3 af de 4 medlemmer vælges blandt forældre/værger til børn i institutionen.

    • Maksimalt 1 af de 4 medlemmer kan være eksterne.


Stk. 3.

Der vælges 2 suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges af og

blandt institutionens forældre/værger. Suppleanter har lov til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. I det tilfælde, at en suppleant indtræder i bestyrelsen er funktionsperioden resten af den valgte periode til førstkommende generalforsamling.


Stk. 4.

Foruden den daglige leder vælges der også en medarbejderrepræsentant, samt en suppleant for denne af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere. Valget af medarbejderrepræsentant samt dennes suppleant sker ved et personalemøde senest 1 uge før generalforsamlingen. Medarbejderrepræsentanten deltager i bestyrelsesmøderne med stemmeret som en almindelig del af en demokratisk proces.


Stk. 5.

Den daglige leder kan ikke vælges som hverken forældrevalgt bestyrelsesmedlem eller som

medarbejderrepræsentant. Den daglige leder har ikke stemmeret i bestyrelsen.


Stk. 6.

Fastansatte medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.


Stk. 7.

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det

tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse fra

lederen/bestyrelsen.


Stk. 8.

Formand, Næstformand og kasserer vælges af bestyrelsen blandt de forældrevalgte

bestyrelsesmedlemmer.§ 6. Valgperiode

Stk. 1.

I lige årstal vælges 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, i ulige årstal vælges 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer til forældrebestyrelsen. Valgperioden begynder umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. 


Stk. 2.

For at sikre fremgangsmåden nævnt i stk. 1 vælges der i 2022 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode. Når bestyrelsen konstituerer sig, vælger de 4 bestyrelsesmedlemmer hvem der sidder i henholdsvis 1 år og 2 år. Fra og med 2023 følges fremgangsmåden som beskrevet i stk. 1. 


Stk. 3.

Medarbejderrepræsentanten vælges for en 1-årig periode.


Stk. 4.

De tre suppleanter, hhv. 2 for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, samt 1 for

medarbejderrepræsentanten vælges for en 1-årig periode.

Stk. 5.

Vælges eksternt bestyrelsesmedlem ind, vælges denne for en 4-årig periode.§ 7. Valgprocedure

Stk. 1.

Der stemmes én gang uagtet antallet af bestyrelsesmedlemmer der skal findes, hvor der er

mulighed for, at stemme på alle opstillede kandidater.


Stk. 2.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den eller de personer med

flest stemmer.


Stk. 3.

I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes en afgørelse om, hvem der er valgt ind

i bestyrelsen, finder der et omvalg sted mellem de kandidater der har fået lige mange

stemmer.


Stk. 4.

Ved afstemning kan der afgives 1 stemme pr. barn i institutionen.


Stk. 5.

Medarbejdere kan ikke vælges som eksterne eller forældrerepræsentanter, eller som formand,

næstformand eller kasserer.§ 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af september måned.


Stk. 2.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling skal som minimum indeholde følgende

punkter:

– Valg af referent og ordstyrer

– Børnehuset nu og i fremtiden

– Økonomien i Børnehuset

– Lederens beretning

– Valg

– Eventuelt


Stk. 3.

Indkaldelse til Generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel.


Stk. 4.

Alle forældre/værger til børn i institutionen er stemmeberettigede til Generalforsamlingen med 1 stemme pr. indskrevet barn.


Stk. 5.

Alle beslutninger på Generalforsamlingen træffes ved et almindeligt flertal blandt de

fremmødte stemmeberettigede.


Stk. 6.

Valget af forældrerepræsentanter og suppleanter gennemføres i én valgrunde.


Stk. 7.

Der kan ikke stemmes ved brevstemme eller fuldmagt.


Stk. 8.

Der kan kun afgives én stemme for hver kandidat.


Stk. 9.

En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt.


Stk. 10.

Kandidater der ikke vælges til bestyrelsen, vælges i stedet til suppleanter, således at den der

opnår flest stemmer, er valgt som 1. suppleant , næstflest er valgt som 2. suppleant.§ 9 Institutionens ledelse

Stk. 1.

Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af Nyborg

Kommunes godkendelse. Øvrige ledelsesansatte ansættes ligeledes af bestyrelsen.


Stk. 2.

Lederen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske og

administrative ledelse af institutionen.


Stk. 3.

Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale, samt økonomiske principper

varetages af lederen efter bestyrelsens delegation og bemyndigelse.


Stk. 4.

Institutionens leder, eller ved dennes fravær souschefen/stedfortræderen, har den

administrative og pædagogiske ledelse af institutionen, og er ansvarlig for institutionens

virksomhed overfor bestyrelsen.


Stk. 5.

Institutionens leder, opdaterer løbende institutionens personalepolitikker, herunder jobprofiler,

afholder medarbejdersamtaler og personalemøder, og sikrer herved privatinstitutionen en

fortsat høj faglig standard, et sundt arbejdsmiljø og en høj grad af medindflydelse.


§ 10 Bestyrelsens kompetence

Stk. 1.

Senest 10 dage før et bestyrelsesmøde fremsendes ønskede punkter til dagsorden til Formanden. Formanden udsender dagsorden til bestyrelsen senest 7 dage inden et bestyrelsesmøde. Senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde fremsendes referat til bestyrelsens godkendelse. På det førstkommende bestyrelsesmøde underskrives referat fra det forrige bestyrelsesmøde.


Stk. 2

Bestyrelsen udøver sin virksomhed på mindst 4 årlige møder.


Stk. 3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Stk. 4.

Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende

såfremt der er stemmelighed.


Stk. 5.

Bestyrelsens medlemmer indgår ved tiltrædelse i bestyrelsen en livsvarig tavshedspligt i

henhold til forvaltningsloven.


Stk. 6.

Det er lederens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden at planlægge møderne, samt

udarbejde dagsorden.


Stk. 7.

Herudover træffer bestyrelsen beslutning om følgende:

– Placering af åbningstiden, inden for de af Nyborg Kommune godkendte rammer

– Evt. ferielukning og fastsættelse af årlige lukkedage, inden for de af Nyborg Kommune

godkendte rammer

– Principper for personalesammensætningen inden for budgetrammen og inden for en

pædagogisk ansvarlighed


Stk. 8.

Formanden har ansvaret for, at institutionens leder tilbydes en årlig udviklingssamtale, som

tager sit udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for institutionens ansatte. Lederen

vælger selv blandt bestyrelsens medlemmer, hvem der skal forestå samtalen.


Stk. 9.

I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i

bestyrelsen inhabil.


Stk. 10.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.§ 11 Den Styrkede Pædagogiske Læreplan – Dagtilbudslovens §§ 8 – 9

Stk. 1.

Lederen er i henhold til lovgivningen ansvarlig for, at udarbejde og offentliggøre den

pædagogiske læreplan.


Stk. 2.

Lederen skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den

pædagogiske læreplan.


Stk. 3.

Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.


Stk. 4.

Læreplanen skal godkendes af Nyborg Kommune.
§ 12 Økonomi og drift

Stk. 1.

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages

under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for

institutionens ledelse og drift.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i

forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstider skal varsles med

mindst 2 måneder.


Stk. 3.

Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage.


Stk. 4.

Institutionen drives af det tildelte kommunale driftstilskud, bygningstilskud samt

administrationstilskud, der udregnes i henhold til lovgivningen.


Stk. 5.

Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Ændringer i forældrebetalingen skal varsles med minimum 1 måned.


Stk. 6.

Institutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen, der påkræves tilmelding til PBS.


Stk. 7.

Regler om nedsættelse og bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat er

gældende for institutionen. Det påhviler lederen at gøre forældrene bekendt med reglerne om

nedsættelse og bortfald af forældrebetalingen.


Stk. 8.

Over- eller underskud disponeres i henhold til årsrapporten. Der kan ikke udloddes resultat af

nogen art fra institutionen.


Stk. 9.

Regnskabsåret løber fra d. 01. januar til d. 31. december§ 13. Forældredeltagelse ved arbejdsdage

Stk. 1.

Børnehuset afholder 2 årlige arbejdsdage. Er en familie ikke repræsenteret ved minimum ét arrangement årligt betales der et beløb, fastsat af bestyrelsen, som kompensation herfor.  § 14. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. 

Nærværende vedtægter kan ændres med simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 


Stk. 2. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Nyborg Kommune inden vedtagelsen. 


Stk. 3. 

En vedtægtsændring træder i kraft straks efter vedtagelsen.§ 15 Tilsyn

Stk. 1.

Nyborg Kommune fører tilsyn med institutionen efter de retningslinjer der fremgår af

godkendelseskriterierne og udarbejdet ramme for tilsyn. 

§ 16 Ansvar og hæftelse

Stk. 1.

Institutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Institutionen hæfter selv for de aftaler mv. den har indgået, efter dansk rets almindelige

erstatningsregler.


Stk. 2.

Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2

bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, efter at sagen har været behandlet på et

bestyrelsesmøde og har opnået kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmerne. Ved et

kvalificeret flertal forstås et flertal bestående af minimum 75 % af den samlede bestyrelse,

dvs. 4 ud af 5 medlemmer.§ 17. Ophør

Stk. 1.

Beslutning om opløsning af institutionen skal tages enstemmigt af samtlige

bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 2.

I tilfælde af nedlægning af institutionen skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Nyborg Kommune.


Stk. 3.

Institutionen kan ikke afhændes til anden virksomhed med det formål at gøre denne til en

profitgivende forretning.